Handelsvillkor

Introduktion

Följande försäljnings– och leveransvillkor gäller för alla former av försäljning, leverans och tillbud, såvida inte annat avtalats skriftligen mellan parterna.

Priser

Alla priser är exkl. moms och andra skatter i Euro (EUR). Diesella förbehåller sig rätten att justera priserna utan föregående meddelande, såvida inte annat avtalats.
Särskilda hanteringsavgifter och specialfrakt kan gälla för utvalda artikelnummer. Bilagor med angivna artikelnummer kan begäras om så önskas.

Tillbud

Alla tillbud som lämnas av Diesella är giltiga i 30 dagar, men är endast bindande när Diesella har accepterat beställningen skriftligen.

 

Beställningsvaror

Ett köp av beställningsvaror är slutgiltigt när Diesella har bekräftat beställningen skriftligen. Därefter kan inte beställningen annulleras eller returneras.

 

Leverans

Leverans sker ab lager och på köparens bekostnad och risk, om inte annat överenskommits. Alla angivna leveranstider är inte bindande.

 

Mottagande av varor

Om förpackningen är skadad eller det finns synliga tecken på skada, MÅSTE mottagandet mottas som SKADA I INNEHÅLLET. Alternativt kan mottagande av varor avslås.
 

Kontakta Diesella på tel.: +45 76 33 88 88 eller mail: info@diesella.dk och meddela att artikeln har avvisats. Alla transportskador MÅSTE rapporteras inom 2 arbetsdagar efter att skadan har fastställts.

 

Retur och saknas

En reklamationsrätt på 12 månader beviljas från inköpsdatumet.

Diesella ansvarar inte för fel och brister som kan hänföras till felaktig användning, slarvig hantering, överbelastning, otillräckligt underhåll eller förvaring och användning i fuktiga eller våta utrymmen, såvida inte verktyget är särskilt användbart för detta ändamål. Om leveransen visar sig vara bristfällig är köparen skyldig att klaga på detta inom 14 dagar. Om klagomålet inte görs eller köparen klagar för sent förlorar köparen rätten att göra anspråk på defekten.

En returavgift på 10% debiteras såvida det inte finns några klagomål eller reparationer.

 

ALLA retur eller utbyten MÅSTE begäras returnumret från Diesella innan retur kan ske. Vägledning angående reklamation och returer hittar du här:

 

Om returpaketet inte har ett returnummer och anledning till reklamation eller retur; en avgift på 33 EUR. 

 

Köparen ansvarar också för korrekt förpackning av den returnerade artikeln. Om artikeln och/eller förpackningen skadas vid mottagandet kan Diesella också debitera en avgift på returvaran.

Betalning

Betalningsvillkoren är 14 dagar netto, såvida inget annat skriftligt avtalats. De första 3 fakturorna måsta betalas i förskott. Om betalning inte sker i tid beräknas räntan till 18% p.a./ Påminnelse: 13 EUR. Diesella kan kräva att köparen betalar kontant eller ställer tillfredsställande säkerhet för betalningen om detta anses vara väsentligt.

Produktansvar

Om en produkt levererad eller installerad av Diesella orsakar skada på en person till följd av en defekt i produkten, är Diesella endast ansvarig i den utsträckning som ansvar enligt allmänna rättsliga regler kan åläggas säljaren.

Diesella ansvarar inte för skador på köparens eller tredje parts objekt, orsakade av defekter i den levererade produkten, om varan i fråga är avsedd för kommersiellt bruk. Diesellas ansvar omfattar i inget fall rörelseförlust, tidsförlust, vinstförlust eller annan indirekt förlust som uppstått av köparen eller tredje part.

Diesella frångår också ansvar för produkter som inkluderar material som levereras av köparen och för produkter som tillverkats av köparen som inkluderar material som levereras av Diesella, såvida inte skadan kan hänföres till Diesellas produkt. Skulle Diesella åläggas produktansvar gentemot tredje part till följd av produkter som levereras till köparen, är köparen skyldig att ersätta Diesella i samma utsträckning som Diesella ovan har begränsat sitt ansvar.

 

Force majeure

Diesella ansvarar inte för bristande fullgörande av sina skyldigheter på grund av force majeure, krig, upplopp, oro, statligt ingripande, strejk, lockout, export och/eller importförbud, saknade, defekta eller försenade leveranser från underleverantörer, arbetskraftsbrist, bränsle, drivkraft, valutarestriktioner, brist på transportmedel eller någon annan orsak som ligger utanför Diesellas kontroll.

 

Mötesplats

Eventuella tvister mellan parterna i samband med avtalet och ärenden relaterade till detta ska avgöras i enlighet med dansk lag utan hänsyn till lagkonflikter där. Tvister måste avgöras uteslutande vid de danska domstolarna inför domstolen i den jurisdiktion där säljaren har det säte som har gjort leveransen.